FIAKR - spolek emeritních Šlapeťáků

Stanovy

Úvod

Tento dokument upravuje základní pravidla pro činnost hudební skupiny FIAKR. Popisuje zejména hudební zaměření kapely, image, organizační a etická pravidla fungování.

Skupina se poprvé sešla v úterý 28. 3. 2000 v Základní umělecké škole v Ládví. První veřejné vystoupení se uskutečnilo v původním složení v restauraci U Bubeníčků v Myslíkově ulici dne 12. 7. 2000. V průběhu října 2000 došlo k personálním změnám a v novém složení se kapela opět sešla poprvé na zkoušce v Ládví dne 14. 11. 2000.

Cíl činnosti

Cílem činnosti kapely je interpretace převážně písňové tvorby, ke která mají členové kapely kladný vztah a kterou chtějí hrát. Cílem vystupování je dobrý pocit ze hry a zpěvu, uspokojení a pohoda. Dalším cílem je pak odpovídající finanční ohodnocení za vystoupení.

Návrhy názvu

Na zkoušce dne 30. 5. 2000 byl vybrán hlasováním jako nejvhodnější návrh Iva Zelenky „FIAKR - spolek emeritních umělců pražských“
Kategorie písní
Kapela se profiluje především přednesem českých lidových a staropražských písní (kategorie 1 a 2). Další uvedené kategorie jsou doplňkové. (Poslední kategorie je spíše pro pobavení.)

 1. lidové písně - jihočeské, západočeské, lomnicko
 2. staropražské / Hašlerky / kramářské / kabaretní / filmové
 3. jazz / Semafor / blues / V+W
 4. standardy / chanson
 5. Matuškovy / trampské / Limonádový Joe
 6. budovatelské / ruské

Pro případné vystupování v klubech by měl být repertoár částečně odlišný oproti hraní v podnicích.
Repertoár by měl obsahovat věci, které si lidi rádi zazpívají.


Kodex

Je velmi užitečné nastavit si od začátku určitá pravidla, která všichni přijmou a která upraví vzájemné vztahy. Stanovují se tedy následující „artikule“, ke kterým se všichni přihlásí a se kterými se ztotožní:

 1. Respektování kolegů - vzájemná úcta členů souboru, neomezovat druhé, „neprudit se“ navzájem, upřednostnit zájem kapely před vlastními partikulárními zájmy.
 2. Korektní jednání - plnit závazky, které dotyčný dobrovolně přijal, dodržovat dochvilnost, mít na zřeteli šetření času druhých, jednat upřímně, mezilidské problémy řešit s jejich původcem a ne prostřednictvím třetí osoby nebo pomluvou.
 3. Vstřícnost - členové souboru vyvinou snahu pochopit jeden druhého a vyjít mu v rámci možností maximálně vstříc.
 4. Svoboda názoru - právo vyjádřit svobodně svůj názor a povinnost respektovat názor druhého.
 5. Umělecká svoboda - neztotožní-li se hudebník s požadavkem kolegy na svůj přednes, není povinen ho splnit, autor požadavku je povinen to respektovat. Musí však být zohledněn názor většiny.
 6. Pravomoci a zodpovědnosti - rozdělení a jejich respektování - role kapelník, manager, aranžér, autor, instrumentalista, zpěvák,...


Repertoir

Při výběru písní musí dojít ke shodě všech členů kapely.
Forma: Navrhující dodá potřebné podklady. Min. zápis melodie a textu. Může být doplněno nahrávkou - vítáno. Navrhující sdělí svoji představu o aranži. Ostatní se vyjádři a vznesou návrhy. Po dohodě se píseň nahraje.
(Vlastní repertoár je v samostatném dokumentu.)


Image

Zkrachovalí klasičtí hráči z filharmonie (Viz píseň Chucho)
Kostýmy - široké klobouky, fraky, žakety, smokingy, omšelá důstojnost a noblesa, navoněná bída, černá, flitry, stříbrné vesty, varieté
Průvodní slovo

 • česky / anglicky
 • ve stylu salónním, lehká nadsázka a ironie
 • prokládat vtipy
 • v divadle přečíst staropražskou povídku (I.Herman)
 • zajímaví hosté
 • něco jako kabaret


Organizace

Zkoušky
Budou probíhat podle potřeby. Zkoušku svolává kapelník po předchozím projednání se členy souboru. Na zkoušku budou hudebníci chodit připraveni podle předaných podkladů.


Sjednávání vystoupení

 1. Kapelník vede jednotný kalendář vystoupení.
 2. Člen kapely, který získal nabídku, předá kontakt kapelníkovi, který prověří, zda je termín volný a zda všichni hudebníci mají daný termín volný.
 3. Hudebníci si termín zablokuji
 4. Kapelník dohodne s pořadatelem podrobnosti. Honorář, podmínky placení, místo,čas začátku a konec, ozvučení, dopravu.
 5. Dojde-li k dohodě, kapelník potvrdí vystoupení pořadateli a informuje hudebníky. 
 6. Hudebnici termín označí napevno.
 7. Nedojde-li k dohodě, kapelník informuje hudebníky, kteří si termín uvolní
 8. Má-li hudebník již termín plny, vyvine úsilí zajistit si náhradu a obratem informuje kapelníka, že je náhrada k dispozici.
 9. V případě, že má hudebník již nasmlouvaný jiný závazek, nahlásí neprodleně tuto informaci kapelníkovi, který informaci zavede do kalendáře.

Je zavedena 14-tidenní ochranná lhůta, ve které není hudebník povinen potvrdit účast na vystoupení i když nemá jiný závazek.
Kapelník předloží na vyžádání realizační smlouvy ostatním členům.